06-42309441 info@basicflow.nl

Privacy statement en algemene voorwaarden

Privacystatement van (casa) Basicflow

Hoe lang we gegevens bewaren
Basicflow zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 5 jaar

Beveiliging
Basicflow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@basicflow.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Basicflow verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, voor- en achternaam, website, gegevens voor aanmelding van workshops/trainingen, Bankrekening nummers voor automatische incasso. Wij verstrekken geen (gevoelige) informatie aan derden. Alle gegevens zijn strikt voor het gebruik van Basicflow.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
– Betalingen voor de yogalessen of workshops/trainingen via automatische incasso
– Het maken van een bevestiging en factuur voor de ingeschreven cursus/workshop
– Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind u onderaan elke nieuwsbrief)
– U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld voor het uitvallen van lessen of afspraken
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Basicflow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@basicflow.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Algemene voorwaarden met betrekking tot yoga lessen/workshops

Voor het volgen van lessen is lesgeld verschuldigd. Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddelde van alle lessen in een jaar. De geplande vakantieweken (8) zijner afgehaald. Dit houdt in dat als BasicFlow gesloten is wegens vakantie, het vaste maandelijkse abonnementsgeld doorlopend blijft gehandhaafd. Je betaald dus geen lesgeld in onze sluitingsweken en daarom zijn deze ook niet in te halen.Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

* Betaling geschied via automatische incasso. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt een aanmaning verzonden. Wordt vervolgens nog niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, na ingebrekestelling ter invordering aan de deurwaarder overgedragen.

* Het yoga abonnement: eerst minimaal twee aaneengesloten kalendermaanden, daarna per maand verlengd

* Opzegtermijn: Bij opzeggingen die binnenkomen per mail tot de 15e van de maand stopt het abonnement aan het eind van die maand. Bij alle opzeggingen die op de 15e of later binnenkomen (per mail), wordt het abonnement de volgende maand stop gezet.

* Bij het vervallen van lessen: Lessen die uitvallen wegens vakantie kunnen niet worden ingehaald omdat hier al rekening mee gehouden is gezien het abonnementsgeld. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docente of andere onvoorziene omstandigheden wordt er een regeling getroffen door BasicFlow. Ontevredenheid van een vervangend docent kan geen reden zijn om restitutie te ontvangen door de student.

* Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld

* BasicFlow is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van het lid in en rondom het pand aan de Havenweg 2 in Aarle-Rixtel. De student dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een andere activiteit bij BasicFlow kan ontstaan wordt voor eigen risico genomen. De student vrijwaart BasicFlow voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

* Inschrijfkosten zijn eenmallig 10 Euro administratie kosten.

  • Yogamaandabonnementen * 1 x per week les 34.50 Euro * 2 x per week les 54,50 Euro * Proefles gratis*

  • Deelnemer geeft Basicflow toestemming om automatisch het lesgeld van bovenstaand rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging. Tevens mag Basicflow het email adres en telefoonnummer van de deelnemer gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van de lesactiviteiten. Uiteraard worden deze gegevens niet met derden gedeeld.